Encyklopedický slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví (2013)

Obsahuje výklad téměř 1 000 pojmů z různých oblastí pojištění a pojišťovnictví. Vysvětluje základní frekventované výrazy, které se vztahují k jednotlivým typům pojistných produktů, organizaci a řízení pojistného trhu nebo k samotné činnosti pojišťoven či jejich ekonomice. Zahrnuje pojmy z oblasti pojistného práva, pojistné matematiky, řízení rizik, distribuce, atd. 

Encyklopedie aktuálně zahrnuje jak pojmy z tuzemských právních předpisů a právních aktů EU k pojišťovnictví včetně nejnovějších, tak rovněž z publikovaných návrhů právních aktů EU. Při její tvorbě byl využit návrh nové směrnice ke zprostředkování pojištění (IMD2), zohledněna je Solventnost II, neboť bylo využito pojmosloví z rámcové směrnice 2009/138/ES. U řady pojmů z českých právních předpisů či právních aktů EU je vždy uveden přesný odkaz, což umožňuje zájemci o danou problematiku si vyhledat příslušný právní předpis a seznámit se blíže s tím, jak je daný pojem v tomto předpise používán. Některé výrazy jsou v encyklopedii rozvinuty od obecného až po konkrétní praktické vymezení. 

Encyklopedie je určena pro širokou veřejnost. Jako vzdělávací pomůcka slouží zejména zaměstnancům pojišťoven, osobám vstupujícím do oboru pojišťovnictví, studentům i pedagogům a další odborné veřejnosti, která se při své činnosti zabývá pojištěním a pojišťovnictvím.

Otevřít slovník


Autor:

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA

Lektoři: 

Drahomír Kubáň 
PhDr. Vladimír Přikryl 
Mgr. Kamila Šimonová 

Zdroje:

 1. Amended proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum requirements for enhancing worker mobility by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights [COM(2007) 603 final]
 2. Anglicko – český právnický slovník, Marta Chromá, LEDA, 1997
 3. Anglicko – český slovník pojišťovnictví, kolektiv autorů z ČAP, Grada Publishing, a.s., 2003, Česká asociace pojišťoven, 2003
 4. Anglicko-český výkladový slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven, leden 2011, www.cap.cz (na této adrese jsou rovněž všechny zdroje, použité pro tvorbu tohoto slovníku)
 5. Česko – anglický slovník pojišťovnictví, kolektiv autorů z ČAP, Grada Publishing, a.s., 2007, Česká asociace pojišťoven, 2007
 6. Česko-anglický právnický slovník, Marta Chromá, LEDA, 2003
 7. Fachwörterbuch Wirtschaft, Englisch - Deutsch, Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, Stuttgart, 1993
 8. How insurance works, Insurance Europe, Brussels, 2012
 9. Kapitoly z pojistné teorie, Jaroslav Daňhel, VŠE, nakladatelství Oeconomica, 2002
 10. Kolektiv autorů ČAP: Povodně, ČAP, 1998
 11. Kolektiv autorů ČAP: Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, ČAP, 1996
 12. Kolektiv autorů ČAP: Životní pojištění, Grada, 2002
 13. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie vydané Radou Evropské unie dne 15. 4. 2008 (www.euroskop.cz)
 14. Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení, Petr Dobiáš, Leges, s.r.o., 2011
 15. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (Text s významem pro EHP)
 16. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/E
 17. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 267/2010 ze dne 24. března 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Text s významem pro EHP)
 18. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Text s významem pro EHP)
 19. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění {COM(2012) 360 final]
 20. Německo-český právnický slovník, Milena Horálková, LEDA, 2003
 21. Německo-český výkladový slovník pojmů z oblasti pojišťovnictví, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven, prosinec 2011, www.cap.cz (na této adrese jsou rovněž všechny zdroje, použité pro tvorbu tohoto slovníku)
 22. Ostatní právní akty EU (odkaz vždy u příslušného výkladu pojmu)
 23. Ostatní právní předpisy ČR (odkaz vždy u příslušného výkladu pojmu, například u jednotlivých povinných pojištění provozovaných v ČR)
 24. Ostatní publikace (odkaz vždy u příslušného pojmu)
 25. Pojistné podmínky členských pojišťoven ČAP (odkaz vždy u příslušného pojmu)
 26. Principy pojištění a pojišťovnictví, Eva Ducháčková, Ekopress, s.r.o., 2003
 27. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění
 28. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi
 29. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu
 30. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o zahájení a provozování podnikatelské činnosti v oblasti pojištění a zajištění (Solventnost II)
 31. SMĚRNICE RADY 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
 32. SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
 33. Solvency II Glossary, CEA (nyní Insurance Europe) – Groupe Consultatif, Brussels, březen 2007
 34. Studienbuch Versicherungen für ausländische Versicherungsfachleute, Band I – Grundlagen, GDV, BWV
 35. Versicherungswörterbuch, Insurance Dictionary, Dictionnaire d´Assurance, Pojišťovací slovníček, Verlag Versicherungswirtschaft, e.V., Karlsruhe, 1995, herausgegeben von Professor Dr. Heinz Leo Müller-Lutz, München
 36. Wörterbuch, Linguee, SRN, www.linguee.de
 37. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 38. Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
 39. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů
 40. Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů