Pojistným podvodem se rozumí jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání prospěchu nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Pojistný podvod je posuzován jako trestný čin podle § 210 trestního zákoníku – pachatel může být odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši až 10 let.

Pojistného podvodu se dopustí každý, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí nebo úmyslně vyvolá pojistnou událost nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmyslu zvýšit vzniklou škodu.

Příklady podvodného jednání:

  • zamlčování podstatných údajů,
  • úmyslné uvádění nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů (věk, zdravotní stav, velikost rizika, výše škody, důvod vzniku, doložené doklady apod.),
  • úmyslné nadhodnocení náhodně vzniklé škody,
  • úmyslné způsobení škody (autonehoda, ublížení na zdraví apod.), která je prezentována jako náhodná událost krytá pojištěním,
  • nadhodnocení majetku při uzavírání pojištění a následně uměle vyvolaná pojistná událost,
  • pojištění již poškozené věci jako nepoškozené (např. havarovaného vozidla),
  • různé kombinace uvedených jednání.

Prevence pojistného podvodu
Jednou z priorit České asociace pojišťoven (ČAP) je působit v oblasti prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání a zajišťovat vzájemnou výměnu a sdílení informací o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob mezi pojišťovnami za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 ve spojení s § 129b odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ). ČAP za tímto účelem vyvinula a provozuje Systém pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO), kterého se mohou za stejných podmínek účastnit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v ČAP.